وینزویل بری بورزو، په نړۍ کې د فیشن د مینځلو مینځل

په اسپانیا کې د هسپانوي بورززو الکولي په زیاتیدونکي توګه د تقاضا غوښتنه کوي، او نه یوازې دا چې د عنوان لقب کوي. د مینیسیا انگور مارشال د دې پوهه په اساس چې د دوی نسلونو لپاره یې خزانه شوي دي په پام کې نیولي دي. Vinos del Bierzo د منځنۍ شدت له پلوه مشخص دی، ډیره مطالعې ته دوام ورکړئ